SÄÄNNÖT - MERENKURKUN INSINÖÖRIT RY

1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Merenkurkun Insinöörit ry. 

Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n varsinainen jäsen. Insinööriliitto IL ry:tä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. 

Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa ja toiminta-alueena Vaasa ympäristöineen. 

2§ Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on: 
- edistää toiminta-alueensa insinöörien ja rakennusarkkitehtien yhteisiä etuja, 
- tukea liiton koulutuksellisia tavoitteita toiminta-alueellaan, että insinöörikoulutuksen taso ja määrä vastaavat ammattikunnan ja yhteiskunnan tarvetta, 
- toimia yhdyselimenä henkilöjäsentensä ja liiton välillä sekä 
- työskennellä maan teknillisen kehityksen puolesta. 

3§ Toimintamuodot


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
- hankkii henkilöjäsenikseen mahdollisimman suuren osan alueensa jäsenkelpoisista henkilöistä, 
- järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous-, kurssi-, neuvonta-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia, 
- voi julkaista järjestölehteä, muita tiedotteita, kannanottoja, lausuntoja ja tehdä muutakin valistustyötä, 
- vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin tekemällä esityksiä sekä muilla tavoilla henkilöjäsentensä etujen ajamiseksi, 
- antaa henkilöjäsenille työsuhdeneuvontaa ja välittää liiton antamia jäsenpalveluja sekä 
- voi käyttää työmarkkinallisia painostustoimenpiteitä. 

4§ Varainhankinta


Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. 

Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja. 

5§ Jäsenet


Henkilöjäsenet 
Yhdistyksen henkilöjäseneksi ovat oikeutettuja pääsemään: 
- suomalaisessa teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneet tai niihin opiskelevat, 
- suomalaisessa ammattikorkeakoulussa insinööritutkinnon tai muun tekniikan alan ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneet tai niihin opiskelevat, 
- insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, 
- muun vähintään vastaavan tasoisen teknillisen koulutuksen saaneet ja 
- insinööritason vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivat jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen sekä hallituksen päätöksiä ja suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. 

Yhdistyksen hallitus päättää henkilöjäseneksi hyväksymisestä hakemuksen perusteella. 

Kunniapuheenjohtaja 
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana erityisesti ansioituneen henkilöjäsenensä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kutsumista on kannatettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

Kunniajäsen 
Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen, muulla tavoin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneen, teknillisellä alalla tai muuten ansioituneen henkilön. 

Kannattajajäsen 
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä henkilöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannattajajäsenet. 

Aikaisempien sääntöjen mukaisten jäsenten asema yhdistyksessä pysyy entisellään. 

6§ Jäsenmaksut


Henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruus määrätään kalenterivuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Kannattajajäsenmaksu määrätään samoin yhdistyksen syyskokouksessa. 

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua. 

Yhdistyksen hallitus voi anomuksesta sairauden, työkyvyttömyyden tai muun vastaavan pakottavan syyn vuoksi vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta. 

7§ Yhdistyksen hallinto


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. 

8§ Yhdistyksen kokouksen osanottajat


Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. 

Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden liiton edustajalle ja muille sitä pyytäville. 

9§ Yhdistyksen kokouksen ajat ja koollekutsuminen


Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kokous kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen 
- maalis-huhtikuussa kevätkokoukseen ja 
- loka-marraskuussa syyskokoukseen 

Ylimääräinen kokous 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytävät. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty. 

Koollekutsuminen 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta syyskokouksen määräämässä lehdessä tai ilmoitettava kirjeellisesti yhdistyksen jäsenille. 

10§ Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin


Yhdistyksen henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. 

11§ Yhdistyksen kokouksen tehtävät


Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
- käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
- hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. 
- päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä kannattajajäsenmaksusta. 
- päätetään tilintarkastajien, toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus. 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan. 
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. 
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen kokous voi päättää ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24§ aseta estettä asian käsittelylle. 

12§ Hallitus


Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä kuusi jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Erovuorossa vuorovuosin ovat puheenjohtaja sekä hallituksen kolme (3) jäsentä ja varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä kolme (3) hallituksen jäsentä. 

13§ Hallituksen tehtävät


Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 

Hallituksen tehtävänä on: 
- edustaa yhdistystä, 
- valita itselleen sihteeri, 
- kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat, 
- panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset, 
- vastata yhdistyksen taloudenhoidosta, 
- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteensa ehdoista, 
- asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toimiajat, 
- pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen suorittamista, 
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen määräysten mukaisesti, 
- päättää yhdistyksen jäsenyyksistä ja yhteistyösopimuksista, 
- päättää yhdistystä koskevista työtaisteluista, 
- huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

14§ Hallituksen kokoukset


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle mikäli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolmen jäsentä osallistuvat päätöksen tekoon. 

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri tai hallituksen valitsemat henkilöt kaksi aina yhdessä. 

16§ Toiminta- ja tilikausi


Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

17§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksellä on oikeus vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen vuoden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka: 
- on huomautuksista huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, 
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai liittoa, 
- ei enää täytä laissa ja säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja. 

Henkilöjäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan täysimääräisenä kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus toteaa laiminlyönnin ja eroamisen tapahtuneeksi. 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä varataan asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi tekemällä kirjallisen valituksen erottamispäätöksestä. Valitus on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamisestaan. Erottamispäätös pysyy voimassa, jos seuraava yhdistyksen kokous hallitusta ja erotettua jäsentä kuultuaan sen hyväksyy kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa. 

18§ Päätöksentekojärjestys kokouksissa


Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty: 
- se mielipide, jota yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa, 
- asiakysymyksissä äänten mennessä tasan se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, ja 
- vaalissa äänten mennessä tasan arvalla ratkaistava tulos. 

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 

19§ Sääntöjen muuttaminen


Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos muuttamista kannattavan mielipiteen puolesta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Muutoksesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi kuukausi ja joista ainakin toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous. 

20§ Yhdistyksen purkaminenYhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi kuukausi ja joista ainakin toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous. Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan liitolle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka on käytettävä varat mikäli mahdollista viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

21§ Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
Nämä säännöt on hyväksytty 25.3.1999 ja 10.11.99 Merenkurkun Insinöörit ry:n yhdistyksen kokouksissa.